Saturday, April 23, 2005

Dansk Astrologforening

Denne forening burde rettelig have heddet Dansk Astrologsplittelse, for man har grebet en hvilken som helst anledning til fordømmende at fokusere på forskelle i stedet for ligheder, således at vesterlandske astrologer ikke accepterede indiske astrologer; øjebliksastrologi, soltegnsastrologi og esoterisk astrologi blev erklæret for mindreværdige, Kündig-korrektion blev fordømt osv. osv., indtil "foreningen" til sidst var nået ned på så få medlemmer, at en lukning måtte blive resultatet.

Man foregøglede medlemmerne, at man overholdt de almindelige demokratiske regler, men virkeligheden var, at foreningen forlængst burde have holdt generalforsamling, og at ledelsen regerede videre uden mandat som i en bananrepublik.

Astrologiforeningen

Astrologiforeningen er derfor oprettet af Annemette Pedersen og Franz Michaelis. Da Dansk Astrologforening har vist sig ikke at være demokratisk, selvom den foregiver at være det, har vi besluttet at tone rent flag og oprette en forening, der åbent og ærligt indrømmer at være udemokratisk. Når vi ikke kan køre foreningen mere, vil den blive videreført enten af Franz eller Annemettes efterkommere, som man ville gøre i et hvilket som helst monarki. Det er dog ikke nødvendigt at tiltale os med ”Deres højhed”, selvom vi naturligvis vil sætte pris på det :-)

Den røde tråd kan nu ses som en database på Astrologisk Museum

Astrologiforeningens gratis tråd

I vores postmoderne samfund, hvor selv naturvidenskaberne er i krise, og hvor det er blevet mere problematisk end nogensinde at påstå, at noget er sandt eller falsk, retter opmærksomheden sig i stadig højere grad imod kulturens mangfoldighed.

Big bang-teori, religion og filosofi lader sig ikke bevise, og det samme gælder astrologien, som vi har valgt at oprette en gratis tråd til.

Det er for os underordnet, om folk skriver på tråden for at snakke om astrologi som kulturel konvention, dvs. astrologihistorie, om man skriver på tråden ud fra en tro på astrologien, eller om man skriver på tråden pga. en skepsis over for astrologien.

Da vi ved, at det kan komme til ”religionskrige”, vil vi forbeholde os ret til at slette skeptiske indlæg fra astrologisk rådgivning og henvise skeptikere til at diskutere i de dertil indrettede undertråde. Ligeledes er der heller ingen grund til formålsløs religionskrig mellem de forskellige astrologiske grene, hvad vi også med hård hånd vil forhindre. Denne diktatoriske opførsel fra vores side skal blot tjene til, at folk skriver i de tråde, som deres indlæg passer i. Der er således ikke censur, men orden. Vi tager afstand fra censur og ønsker ikke, at et astrologiforum kun skal være for de "rettroende".

Claus Houlberg har 30/9 21.21 for sine egne penge sørget for, at gratistråden kan køre videre i en mere brugervenlig form på Astrologiforeningen.
Jeg håber, at mange vil sætte pris på, at vi stadig har to tråde, og at de to tråde vil supplere hinanden ved at være forskellige.

Hvad er astrologi?

Hvad er astrologi? Er der tale om en kausal sammenhæng, som bare er så lille, at den endnu kun er målelig, når vi snakker om Solen og Månen, eller er der, som Paracelsus siger, kun tale om synkronicitet? Er astrologien i virkeligheden blot menneskeskabt, dvs. en kulturel konvention, og udelukker det i givet fald, at den har en virkning?

Når man hører diskussioner mellem skeptikere og astrologer, er der som regel tale om en nærmest fundamentalistisk tro på begge sider. Hvor astrologerne insisterer på, at astrologien er 100% sand, insisterer skeptikerne på, at den er 100% falsk. Er det sandsynligt, at en af disse parter har ret, og at det er umuligt at forestille sig en f.eks. 20 eller 70% sandhedsværdi, og hvorfor går man alt for sjældent ind på de ovenstående problemer, men lader sig nøje med tåbelige casuistiske eksperimenter? Hvad har astrologi med arbitraritetsproblemet at gøre? Er de mange m-lyde i Månen og de mange s-lyde i Solen tilfældige, eller er de udtryk for en sammenhæng, det være sig af kulturel, lingvistisk eller anden art? Er vi upåvirkede af en måneskinstur eller et flot solskinsvejr? Er vi det i fødselsøjeblikket? Ingen har undersøgt det. Mange spørgsmål er ubesvarede, men tilbage står den kendsgerning, at astrologi under alle omstændigheder er og bliver en del af vor kultur og historie og derfor er interessant at bekæftige sig med.

Vh Franz Michaelis


Vesterlandsk astrologi

Vesterlandsk astrologi retter sig efter årstiderne, så 0 gr. Vædder altid falder sammen med forårsjævndøgn. Det er den astrologi, de fleste i dette land kender bedst. Der er imidlertid strid om hussystemer og endnu mere om, hvorvidt man skal korrigere efter Kündig, som der er tradition for på Irene Christensen Instituttet eller Naibod, som der er tradition for på Skandinavisk Astrologiskole. Da astrologer gennemgående er individualister, vælger mange selvstudium.

Klassisk vedisk astrologi

I klassisk vedisk astrologi bruger man de såkaldte tegnhuse, dvs. hvis ens asc. ligger x antal grader inde i et tegn, får man 0 gr. dette tegn på ascendanten. Dette system bruges af de fleste astrologer i Indien og af Finn Wandahl, der har introduceret indisk astrologi herhjemme. Desuden bør Per H. Christiansen og Bjarne Rasmussen nævnes. Selvstudium og snak med andre vediske astrologer er den eneste mulighed for at lære denne gren af astrologien foreløbig, men ser man på udviklingen i USA, tyder meget på, at denne astrologiform er ved at vinde frem i den vestlige verden.

Eksperimenterende vedisk astrologi

Eksperimenterende vedisk astrologi er en fællesbetegnelse for de forskellige teknikker inden for indisk astrologi, der er baseret på ulige huse. Det være sig Krishnamurtis brug af Placidus eller Lars Robert Henriksens brug af det Porphyr-lignendende Alcabitius, som også Tommy Larsen og Martin Gansten går ind for. Desuden arbejdes der anderledes med direktioner, da systemet ikke er funderet på tegnhuse.

Esoterisk astrologi

Inden for den vesterlandske astrologi har Alice Bailey udviklet en speciel gren af astrologien, som kaldes esoterisk astrologi. Her har planeterne foruden deres sædvanlige herskerskaber også egenskaber som esoteriske og hierarkiske herskere ofte i andre tegn. Vægten i denne astrologi lægges på den indre oplevelse, som navnet esoterisk siger. Ascendanten er ligesom i den vediske astrologi meget central, da den siger noget om sjælens udviklingsvej. Den form for astrologi er her i landet især blevet kendt gennem Claus Houlberg og Holger Stavnsbjerg. Man kan modtage undervisning på Jupiterskolen eller hos Holger Stavnsbjerg.

Erhvervsastrologi

Nogle firmaer bruger astrologi for at planlægge fremtidig strategi og til ansættelser. Karen Boesen er især kendt for denne form for astrologi. Hun har imidlertid også hjulpet lønmodtagere med erhvervsvalg og gunstige tidspunkter at skrive ansøgninger på. Karen Boesen er formand for ISBA, som er den internationale sammenslutning af erhvervsastrologer.

Hamburgerskolen

Omkring den første verdenskrig udviklede Alfred Witte en ny form for astrologi, hvor han forestillede sig hypotetiske planeter, der skulle ligge længere væk fra Solen end Neptun. Disse hypotetiske planeter blev tillagt deres egne egenskaber, og deres baner blev beregnet. Om de hypotetiske planeter vil være sammenfaldende med astronomiens opdagelser i de nærmeste år, er et åbent spørgsmål.

Desuden arbejdede Witte med ganske anderledes hussystemer baseret på Sol, Måne, ascendant, M.C. osv., og midtpunkter spiller en stor rolle i Hamburgerastrologien. Witte var Ebertins lærer.

Hamburgerskolen har sin helt egen holdning til direktioner og progressioner.

Hvis man vil have et fuldt astrologiprogram til Hamburgerskolen, må man finde sig i, at det er skrevet i DOS, som hedder al260.zip

En anden mulighed, hvis man bare vil have et horoskop med de hypotetiske planeter, er at downloade Astrolog til NT, Win2000 og XP.

Astrologihistorie

Noget af det mest spændende, uanset om man tror på astrologi eller ej, er astrologiens historie, som giver os kendskab til inderne, kaldæerne, egypterne, mayaerne, grækerne osv.
Middelalderastrologi og Græsk astrologi er også særdeles spændende.
Lars Steen Larsen har skrevet den interessante bog "Astrologiens idé", og Finn Wandahl har på Borups Forum
mange gange skrevet om både middelalderastrologi, græsk og indisk astrologi.

Astrologi og forskning

Her vil jeg inddele i et naturvidenskabeligt område, hvor mennesker som Gauquelin, Eskild Rasmussen, Christian Borup og Annemette Pedersen har ydet bidrag, og historisk, lingvistisk og filosofisk forskning, hvor Leif von der Wehl Mikkelsen, Finn Wandahl, Claus Houlberg, Franz Michaelis og mange andre har ydet bidrag. Da det altsammen er på hobbyplanet, har forskningen dog stadig ikke nået det niveau, som man kunne ønske. Det skal nævnes, at Danmark vistnok som det eneste land i hvert fald i den vestlige verden har et astrologisk museum.

Øjebliksastrologi

I Indien, hvor fødselstidspunktet ofte ikke er kendt, er øjebliksastrologi, prasna, meget anvendt. Astrologen lægger horoskopet for det øjeblik, et givet spørgsmål bliver stillet. Øjebliksastrologien har imidlertid også vundet indpas i den vesterlandske astrologi, hvor en bog af Derek Appleby især er fælles referenceramme. I Danmark bruges øjebliksastrologi af mange, men jeg vil alligevel fremhæve Louise Kirsebom og Johan Hjelmborg, der er vesterlandsk øjebliksastrolog, men også har studeret hos Krishnamurti i Indien.

Jaimini

På grundlag af Jaimini-sutra findes en anden indisk tradition, hvor kvinkunser og halvsekstiler efter element og kvalitet bliver tillagt særlig betydning.

Friday, April 22, 2005

Stil aktuelle spørgsmål til øjebliksastrologen!

Jeg garanterer ikke for, at der er nogen, der svarer, men hvem ved?

Spørg om dit fødselshoroskop!

Jeg kan ikke garantere for, at nogen svarer, men jeg kan garantere for, at ingen ville svare, hvis tråden ikke havde eksisteret. Held og lykke

Mytologi fra Grækenland til Indien

Mange har sikkert tænkt over, hvorfor der er så store
ligheder mellem indisk og vesterlandsk astrologi og
mellem Platons mystik og de indiske traditioner.
Med Alexander kom grækerne for første gang i kontakt
med inderne, men spørgsmålet er, om der ikke allerede
inden var en form for kontakt. Man skal holde sig for
øje, at Grækenland strakte sig langt ind i Asien, og
at det eneste land imellem Grækenland og Indien var
Persien, som på det tidspunkt ikke havde fået fyldt
sit sprog med alverdens arabiske fremmedord og derfor
var meget tæt på indisk. Andre folkefærd som f.eks.
skytherne kan også have spillet en rolle,
hvad George Hinge har beskrevet i efterfølgende
link: http://herodot.georgehinge.com/sjael.html
Da der forekommer nogle fremmedord, vil jeg lige
nævne de vigtigste:
eskatologi = det, der har med slutningen af livet, og
hvad der foregår bagefter, at gøre
kosmogoni = det, der har med starten og oprindelsen at
gøre, dvs. det modsatte af eskatologi.
ktonisk = det, der har med jordguden eller Moder Jord
at gøre.
hyperboræere = et sagnfolk
zoroastrisk = en, der tilbeder Zarathustra, som var en
frelserskikkelse i Persien
titaner er halvt guder og halvt mennesker, så vidt jeg ved

Skeptikerne

Skepsis betyder egentlig tvivl, men der er desværre alt for sjældent deciderede tvivlere på astrologiske fora, og hermed mener jeg folk, der både er skeptiske over for astrologien og over for afvisningen af den. Det er faktisk muligt at indtage dette standpunkt.

Disse rigtige skeptikere findes ganske givet – jeg har selv mødt mange af dem – men de brænder naturligt nok ikke for nogen sag og skriver følgelig heller ikke. Til gengæld har en gruppe astrologimodstandere med overvejende scientistisk baggrund bekæmpet astrologien. Her bør især astronomen Mogens Winther nævnes, der vel interesserer sig mere for astrologi end nogen astrolog. Han har sammen med andre fra Skeptikerforeningen udgivet bøgerne ”Bedst af alle verdener” og ”Håndbog i det alternative”. Et eksempel på hans astrologikritik findes på Mogens Winthers astrologi. Hvis man ikke har noget imod at læse engelsk, er der desuden en diskussion mellem skeptikere på Randis forum.

Nogle af skeptikerne har været en kærkommen afveksling i diskussionerne. Vi synes fra Astrologiforeningens side, at det er forkert at bortcensurere astrologimodstandere og vil derfor på et tidspunkt oprette en undertråd, hvor disse diskussioner mellem tilhængere og modstandere af astrologien kan og SKAL foregå.

Astrologiprogrammer

Regulus er et vesterlandsk astrologiprogram, der ikke alene tegner de flotteste horoskoper, men også har nogle særdeles væsentlige features som f. eks. muligheden for at lave en dobbelttegning med radix i midten og så de hurtige planeter progressivt og de langsomme i transit i den yderste kreds. Det er jo groft sagt sådan, man rent praktisk arbejder som vesterlandsk astrolog, så dette er en vigtig detalje. Desuden kan programmet vise horoskopet omgivet af de virkelige stjernebilleder med deres forskellige længde.

Et andet vesterlandsk program, der mere udmærker sig ved det matematiske end ved horoskoptegningernes udseende, er Argus, der har en glimrende Kündig-beregningsdel, og hvis det ikke er nok, kan forbindes med Correx-modulet, hvor man kan skrive begivenheder ind og korrigere efter dem lynhurtigt. Argus er et åbent program, som den nysgerrige kan programmere videre på efter sin egen smag.

Inden for indiske astrologiprogrammer har man på dansk hidtil måttet nøjes med DOS-programmet Jyocras, som der er udprintningsvanskeligheder med på nyere operativsystemer. Det vesterlandsk/vediske progam, som vi har udviklet på basis af Pers tekster og Argus, hedder Chandra. Dette er et smart program, hvis man vil tilfredsstille alle astrologer på en hjemmeside.

Et af de mest alsidige programmer er gratisprogrammet Astrolog, som på den ene side indeholder nogle småfejl, men som på den anden side hele tiden forbedres, så man snart kan se frem til en version med mange af de nyopdagede planeter og planetoider. Der findes nu også en til Astrolog til NT, Win2000 og XP, hvor Hamburgerskolens hypotetiske planeter er med. Programmet kan også lave vediske horoskoper. Astrolog har også fixstjerner med.

Thursday, April 21, 2005

Formattering

Når man skriver indlæg kan man benytte følgende formattering:


<b>fed skrift</b> = fed skrift


<i>kursiv</i> = kursiv


Et link har syntaxen <a href="url">link-text</a>


For eksempel bliver
<a href="http://www.google.com">Google</a>
til linket
Google

Hilsen Annemette

Wednesday, April 20, 2005

Leg og lær!

I forlængelse af Annemettes indlæg med formatteringsopskrifter opretter vi dette område, hvor man kan prøve alt, hvad man har lyst til. Man må dog være klar over, at vi af og til vil slette forsøgene.

Jeg håber, at vi i fællesskab vil finde nye muligheder som f.eks. links til fremmede hjemmesiders horoskoper.

God fornøjelse!

Sunday, March 13, 2005

Vesterlandsk mundanastrologi

Mange synes måske, at det lyder mærkeligt med horoskoper for hele lande, men astrologihistorien viser, at den mundane astrologi kom før den personlige astrologi.

Saturday, March 12, 2005

Vedisk mundanastrologi

Inden for den vediske astrologi har man også i tusinder af år arbejdet med mundanastrologi.

Tuesday, March 08, 2005

Arrangementer

Astrologihuset

Ualmindelig mange aktiviteter foregår i Astrologihuset som f.eks. forlaget Galaxen, månedsbladet Horoskopet, der er en fusion af Horoskopet og Cornelius, Astrologisk Museum, Skandinavisk Astrologi Skole og mange andre ting læs mere

IC-Instituttet

Vi vil også gøre ompmærksom på det gamle traditionsrige sted Irene Christensen Instituttet, hvor der ud over undervisning også kan være foredrag, lynkurser og lign.

Alle, der interesserer sig for astrologi eller skriver på vores tråd, er medlemmer af den gratis forening.

Ekliptika

Hvis man ønsker at høre foredrag og deltage i en fordomsfri astrologiforening for både professionelle astrologer og astrologiinteresserede, henviser vi til Ekliptika

Borups Forum
Denne debattråd er ikke talerør for nogen bestemt forening eller holdning og er derfor et meget prisværdigt initiativ: Borups Forum

Desuden vil vi også nævne månedsskriftet Stjernerne, som har en lang tradition.